КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Анастасія Анатольеўна Албут


Выкладчык беларускай мовы кафедры агульнаадукацыйных дысцыплін

Аўдыторыя: 323-4
Раб.тэлефон: 293-84-80
E-mail: a.albut@yandex.by

Дата і месца нараджэння: 01.01.1989, г. Маладзечна

Адукацыя: у 2011 г. скончыла філалагічны факультэт БДУ па спецыяльнасці "Беларуская філалогія", прысвоена кваліфікацыя "філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры";
у 2012 скончыла магістратуру пры дадзенай ВНУ па спецыяльнасці "Мовазнаўства", прысвоена кваліфікацыя "магістр філалагічных навук";
у 2015 скончыла аспірантуру пры дадзенай ВНУ (спецыяльнасць "10.02.01 - беларуская мова")

Валоданне замежнымі мовамі: англійская, польская

Працоўная дзейнасць: з 2013 г. праца выкладчыкам на кафедры агульнаадукацыйных дысцыплін

Навуковыя інтарэсы: лінгвістычная прагматыка, лінгвістыка тэксту, лінгвістыка дыскурсу

Публікацыі

Пытанні да заліку


1. Моўныя сем’і і групы моў. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
3. Славутыя беларускія мовазнаўцы.
4. Лексіка паводле значэння.
5. Лексіка паводле ўжывання.
6. Лексіка паводле паходжання.
7. Праблемы беларуска-рускай інтэрферэнцыі ва ўмовах білінгвізму.
8. Асаблівасці марфалагічнай інтэрферэнцыі.
9. Асаблівасці сінтаксічнай інтэрферэнцыі.
10. Спецыфіка і асаблівасці тэрміналагічнай лексікі.
11. Сутнасць паняццяў "спецыяльная лексіка", "тэрмін", "тэрміналогія", "прафесійная лексіка", "наменклатурная назва".
12. Асаблівасці перакладу тэрміналагічных словазлучэнняў.
13. Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння ў беларускай тэрміналогіі.
14. Агульная характарыстыка навуковага стылю.
15. Стылістычныя сродкі навуковага стылю.
16. Мова і маўленне. Адрозненні.
17. Навуковы тэкст: структура і моўнае афармленне.
18. Навуковы тэкст: прынцыпы разгортвання і сціскання інфармацыі.
19. Сістэма жанраў навуковай літаратуры.
20. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі.
21. Рэферат як жанр навуковай літаратуры.
22. Асаблівасці складання тэзісаў.
23. Жанр рэзюмэ і яго асаблівасці.
24. Справавыя лісты. Прызначэнне, правілы афармлення.
25. Афіцыйна-справавы стыль.
26. Паняцце дакумента. Віды дакументаў.
27. Асаблівасці нацыянальнага моўнага этыкету.
28. Спецыфіка безэквівалентнай лексікі.
29. Культура маўлення. Сутнасць. Складнікі.
30. Беларуская графіка. Гістарычныя звесткі.

Асноўная літаратура

Прэзентацыя:ВІКТАРЫНА